Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozjímání sv. Brigity

1. 3. 2010

Když si dlouhou dobu žádala sv. Brigita zvědět počet ran Spasitelových, zjevil se jí Pán a řekl: "Tělo moje bylo ztrýzněno 5480 ranami, chceš-li je uctít, říkej denně po celý rok 15x Otčenáš a Zdrávas Maria s modlitbami, které tě naučím. Ten, kdo se bude tyto modlitby modlit každý den po celý rok, obdrží následující milosti:

Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu, 15 spravedlivých jeho rodu bude utvrzeno a zachováno v milosti a 15 hříšníků jeho rodu bude obráceno. Dosáhne 1. stupně dokonalosti, 15 dní před jeho smrtí mu udělím drahocenné své Tělo, aby skrze mne byl uchován hladu věčného a svou drahocennou Krev, aby na věky nežíznil. Před tím mu udělím hořké zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a dokonalého jejich poznání. Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k jeho pomoci a k obraně proti léčkám a úskokům nepřátel jeho. Před jeho smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši, abych jí dal píti ze studnice svého Božství a přivedl ji do radosti věčných.

Kdokoliv žil 30 roků ve smrtelném hříchu a zbožně se bude tyto modlitby modlit, odpustím mu všechny jeho hříchy, budu ho hájit proti zlému pokušení, chránit jeho smysly, nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí a zbavím jeho duši věčných trestů a zjednám mu vše, čeho bude žádat na Bohu a svaté Panně. Byl-li živ podle své vlastní vůle a měl-li by zemřít zítra, jeho život bude prodloužen. Kdo bude říkat tyto modlitby, získá 50 dní odpustků a může být ujištěn, že bude uveden v nejvyšší kůr andělů. Radost a zásluha z toho, že ji naučil jiného, nikdy neoslábne a potrvá po celou věčnost. Také jim budu přítomen svou milostí

 

1.modlitba

Ó Kriste, věčná slasti těch, kteří tě milují, plese převyšující všelikou radost i žádost, spáso a milovníče hříšníků, jež jsi dosvědčil, že rozkoší Tvou je býti se syny lidskými, pro člověka učiniv se člověkem při naplnění časů, rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jenž jsi vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého umučení v Božském Srdci předem ustanovený, pomni smutku a hořkosti, které jsi podle vlastního svědectví měl v duši, když jsi při poslední večeři svým učedníkům myl nohy, Tělo i svou Krev jim dal, sladce je utěšuje a hrozící umučení jim předpověděv. Pomni strachu svého, úzkostí a bolestí, již jsi ve svém něžném Těle vytrpěl před mukami svého kříže, když jsi v trojí modlitbě a v krvavém potu od Jidáše, svého učedníka byl zrazen, od vyvoleného lidu křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě souzen, ve vyvoleném městě a v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, z roucha svlečen, cizími šaty oděn, na očích a tváři zahalen, ke sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a nesčetnými jinými potupami drásán. Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej mi Pane Boží, vroucně prosím, před smrtí, pravou zkroušenost, upřímné vyznání hříchů, zadostiučinění a všech hříchů odpuštění. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

2. modlitba

Ó Ježíši, pravá slasti andělů, rozkoši ráje, pomni truchlivosti a hrůzy, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé, jako draví lvové Tě obstoupili, políčkováním, pliváním a neslýchanými trýzněmi Tě trápili. Pro tyto trýzně a pro všechna potupná slova a krutá muka, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni tvoji nepřátelé trápili, prosím Tebe, vysvoboď mě ode všech mých nepřátel viditelných i neviditelných a dej mi v stínu Tvých křídel dospěti dokonalosti a věčného spasení. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

3.modlitba

Ó Ježíši, Staviteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž v ruce své zemi uzavíráš, rozpomeň se na přehořkou bolest, kterou jsi trpěl, když židé přibili na kříž tupými hřeby Tvé ruce, proráželi Tvé nohy, přidávali bolest k bolesti a tak ukrutně rozpjali Tvé přesvaté Tělo na šíř i dál kříže, že klouby Tvých svatých údůse vymkly. Pro památku této svaté a hořké bolesti na kříži, Tebe prosím, naplň mne bázní a láskou svou. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

4.modlitba

Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na svou mdlobu a zsínalost, kterou jsi vytrpěl, byv pozdvižen na vysokém kříži, rozdrásán na všech údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že se nenalezlo bolesti jež by byla podobná Tvé. Neboť od nohou až po temeno hlavy nebylo na Tobě zdravého místa. A přece nedbaje všech bolestí, modlil jsi se vroucně k Otci za nepřátele řka: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí." "Pro památku oné bolesti dopřej mi, aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla mi k odpuštění všech mých hříchů." Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

5.modlitba

Ó Ježíši, zrcadlo lesku věčného, pomni onoho zármutku, jež jsi pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Velebnosti předurčení vyvolených, kteří zásluhami Tvého umučení budou spaseni a zavržení zlých, jež pro své hříchy budou zavrženi. Pro hlubinu své slitovnosti, kterou se Ti tehdy zželelonás ztracených a zoufalých hříšníků, jichž jsi projevil kajícímu lotru na kříži, řka: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji." Prosím Tebe, milostivý Ježíši, učiň se mnou milosrdenství v hodince mé smrti. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

6.modlitba

Ó Ježíši, Králi milování hodný a příteli žádoucí všech, pomni onoho zármutku, který jsi cítil, když nah a zbědován pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Nenacházel jsi žádného, kdo b Tě potěšil, jen milovanou Matku svou, která v hořkosti své duše nejvěrněji při Tobě stála a již jsi poručil svému učedníku, řka: "Ženo, hle, syn Tvůj." Prosím přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tehdy pronikl její duší, slituj se nade mnou ve všech mých souženích a trápeních tělesných i duševních a dej mi útěchy v čas útrap a v hodince smrti. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

7.modlitba

Ó Ježíši, Studnice nevyvážená dobrotivosti, jenž jsi z hlubokého zanícení na kříži řekl: "Žízním" a to pro spasení lidského pokolení. Prosím, rozněť žádost našich srdcí k všelikému dílu dokonalosti a uhas v nás plně žízeň tělesné žádostivosti a žár světských zálib. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

8.modlitba

Ó Ježíši, sladkosti srdcí a nesmírná lahodo myslí, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil pro nás, dopřej nám, abychom v hodince smrti hodně přijali Tělo a Krev Tvou na uzdravení a útěchu své duše. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

9.modlitba

Ó Ježíši, Moci Královská a Plese myslí, pomni úzkostí a bolesti jež jsi vytrpěl, když v hořkosti smrti a posměšného spílání židů, zvolal jsi hlasem velikým: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil". Pro tuto úzkost žádám Tebe, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

10.modlitba

Ó Ježíši, Alfo a Omego, živote a sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k nohám pohroužil jsi se pro nás do tůně utrpení. Pro šíři a délku svých ran, nauč mne, tonoucího příliš v hříších, plnit v celé šíři Tvá přikázání a pravou lásku. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

11.modlitba

Ó Ježíši, nejhlubší propastí milosrdenství, prosím Tebe pro hloubku Tvých ran, jež pronikly dřeň tvých kostí a útrob, abys mne potopeného v hříších vynesl a ukryl v skrýši svých ran Pane, až by pominula Tvá prchlivost. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

12.modlitba

Ó Ježíši, zrcadlo pravdy, znamení lásky, pomni množství svých nesčetných ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám raněn a nejsvětější Krví svou zbarven, jak nezměrné bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl. Milostivý Ježíši, co jsi ještě měl učinit a neučinil jsi? Vpiš prosím, všechny své rány svou nejdražší Krví do mého srdce, abych v nich četl Tvou bolest i smrt a stále trval v díkučinění až do konce života. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

13.modlitba

Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, pomni bolesti, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly Těla i srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu řekl jsi: "Dokonáno jest." Pro tuto úzkost a bolest, smiluj se nade mnou při dokonání mého posledního zápasu, kdy duše má bude sklíčená a duch můj zkormoucen. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

14.modlitba

Ó Ježíši, jednorozený Synu nejvyššího Otce, Záře a obraze Jeho podstaty, pomni onoho úpěnlivého doporučení, jímž jsi Otci doporučil svého Ducha, řka: "V ruce Tvé Pane, poroučím ducha svého," a s tělem rozdrásaným, srdcem pukajícím s hlasem velkým, otevřev útroby svého milosrdenství za naše vykoupení, vypustil jsi duši. Pro tuto nejdražší smrt, prosím Tebe, Králi svatých, posilni mne k odporování ďáblu, světu tělu a krvi, abych světu mřela, Tobě živa byla a v poslední hodině mého skonání přijmi ducha mého, jako vyhnance a poutníka k Tobě se vracejícího. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

15.modlitba

Ó Ježíši, pravý a plodný vinný kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou jsi přehojně prolil, jako hrozen bývá v lisu. Z boku probodeného kopím vojína vycedil jsi nám k napojení krev a vodu, že ani kapky nezůstalo v Tobě a posléze jako kytička myrhy byl jsi na kříži mezi nebem a zemí. Pro toto přehořké umučení a vylití drahocenné krve, prosím Tebe, dobrotivý Ježíši, přijmi duši mou v zápasu mé smrti. Amen. ...Otčenáš, Zdrávas Maria...

Závěrečná modlitba

Ó sladký Ježíši, zraň mé srdce, aby slzy kajícnosti a lásky, byly mi chlebem ve dne i v noci a obrať mě zcela k sobě, aby mé srdce bylo Ti ustavičným příbytkem a obcování moje by Ti bylo milé a příjemné. Skonání života takové, abych po dovršení si zasloužila chválit Tebe se všemi svatými na věky věkův. Amen.

5x Otčenáš, Zdrávas Maria, a následující modlitba:

S onou vznešenou láskou,se kterou jsi všechny rány svého přesvatého Těla vytrpěl, smiluj se nade mnou, Tvou služebnicí a uděl všem věřícím živým i zemřelým milosrdenství, milost odpuštění a život věčný. Amen.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář